بررسی ارتباط مراحل رویش دندان‌های مولر سوم و سن تقویمی در افراد 14 تا 21 سال در یک جمعیت انتخابی

  • احسان حكمتيان استادیار، عضو مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی ترابی‌نژاد، گروه رادیولوژی دهان، فک و صورت، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • الهام جلالي دانشجوی دندان‌پزشکی، عضو کمیته پژوهش‌های دانشجویی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Ehsan Hekmatian Assistant Professor, Department of Oral and Maxillofacial Radiology, School of Dentistry and Torabinejad Dental Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Elham Jalali Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: در مواقعی که تاریخ تولد افراد مشخص نیست می‌توان از طریق مراحل رویش دندانی به سن تقریبی آنان پی برد. در بازه سنی 14 تا 21 سال، تنها دندان‌های مولر سوم در حال تکامل هستند، بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسي ارتباط مراحل رویش دندان‌های مولر سوم و سن تقویمی در افراد 14 تا 21 سال انجام گرديد.

مواد و روش‌ها: این مطالعه توصیفی- تحلیلی که در بهار و تابستان 1391 در دو کلینیک وابسته به دانشکده دندان‌پزشکی انجام شد، تعداد 180 رادیوگرافی پانورامیک (34 مرد و 146 زن) در محدوده سنی 14 تا 21 سال بررسی شدند. مراحل رویش دندان‌های مولر سوم بالا و پایین به 4 مرحله (1- عدم رویش، 2- رویش آلوئولی، 3- رویش لثه‌ای و 4- رویش کامل) تقسیم و به تفکیک جنسیت بررسی شدند و ارتباط آن با سن تقویمی به دست آمد. از ارتباط حاصل به منظور پیشگویی سن احتمالی اشخاص استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم‌افزار SPSS نسخه 5/11 و آزمون همبستگی Pearson و آنالیز رگرسیون استفاده گردید (05/0 = α).  

يافته‌ها: ضریب همبستگی Spearman برای مراحل رویش و سن تقویمی دندان‌های 18، 28، 38 و 48 در مردان به ترتیب 621/0، 659/0، 659/0 و 633/0 و در زنان به ترتیب 658/0، 648/0، 636/0 و 614/0 بود (در همه موارد 001/0 > p value). میانگین سنی مراحل رویش آلوئولی، لثه‌ای و کامل برای مردان به ترتیب 24/1 ± 46/15، 63/1 ± 92/15 و 74/1 ± 12/19 و برای زنان به ترتیب 77/1 ± 03/16، 86/1 ± 02/18 و 82/1 ± 06/19 سال به دست آمد.

تیجه‌گیری: بین مراحل رویش دندان‌های مولر سوم و سن تقویمی افراد ارتباط وجود دارد و بررسی دندان عقل به تفکیک جنسیت می‌تواند برای تخمین سن افراد مفید باشد. کلید واژه‌ها: مولر سوم، سن تقویمی، رويش دندان
چاپ شده
2013-03-28
استناد به مقاله
1.
حكمتيانا, جلاليا, Hekmatian E, Jalali E. بررسی ارتباط مراحل رویش دندان‌های مولر سوم و سن تقویمی در افراد 14 تا 21 سال در یک جمعیت انتخابی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 28مارس2013 [ارجاع شده 4جولای2022];9(1):50-9. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/613

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد