بررسی اثر عملیات سریع سرمایش ) (Cryogenic treatment بر قابليت برندگی فايل های چرخشی نيکل- تيتانيوم

  • کمال امینی استادیار، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ايران
  • محمد حسین فتحی استاد، دانشکده مهندسي مواد، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ايران
  • مریم زارع جهرمی استادیار، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ايران
  • امیر موسوی دستیار تخصصی، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ايران
  • آزاده کمالی دستیار تخصصی، گروه اندودنتیکس، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ايران
  • Kamal Amini Assistant Professor, Department of Endodontics, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • Mohammadhossein Fathi Professor, Department of Materials Engineering, School of Materials Engineering, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
  • Maryam Zare Jahromi Assistant Professor, Department of Endodontics, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • Amir Mousavi Postgraduate Student, Department of Endodontics, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
  • Azadeh Kamali Postgraduate Student, Department of Endodontics, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: تلاش­هاي بسیاری برای بهبود آلياژ نیکل-تیتانیوم جهت استفاده در درمان ریشه صورت گرفته و مشخص شده كه خصوصیات سطحي اين آلياژ را مي­توان با تغييراتي نظیرالكتروپاليش كردن و كاشتن یون در سطح بهبود بخشيد تا بر قابلیت برندگی آن موثر باشد. هدف از اين مطالعه، بررسی اثر عملیات سریع سرمایش بر قابلیت برندگی فایل­های چرخشی نیکل- تیتانیوم بود.

مواد و روش­ها: در اين مطالعه تجربی آزمایشگاهی از60 عدد فایل چرخشی Hero642 (سايز 25 تقارب 4%) در سه گروه20تایی استفاده شد. گروه اول : فایل­هایی كه تحت عملیات سریع سرمایش قرار نگرفتند. گروه دوم: بلافاصله بعد از عملیات سریع سرمایش 24) ساعت غوطه­ورسازی در حمام نيتروژن مايع با دماي 196°c – (  مورد سنجش قابلیت برندگی قرارگرفتند و گروه سوم: پیش از سنجش قابلیت برندگی دماي نمونه­ها طی24ساعت به آرامي به دماي محيط رسانده شد. برای ارزیابی قابلیت برندگی نگارندگان سیستم نوینی طراحی و استفاده کردند. فایل­های چرخشی به ماشین آزمون متصل شدند و به مدت 10ثانیه در طول 16 میلیمتر روی پلکسی­گلاس حرکت چرخشی انجام دادند. کاهش وزن و عمق شیارهای ایجاد شده روي پلکسی­گلاس­­ها اندازه­گیری شد. جهت مقايسه ميانگين قابلیت برندگی سه گروه، از آزمون آناليز واريانس يك و دوطرفه در سطح اطمینان 95/0 استفاده شد.

یافته ها: گروهی که بلافاصله بعد از عملیات سریع سرمایش تحت آزمون سنجش قابلیت برندگی قرارگرفته بود به طور معنی­داری شیار­های عمیق­تری ایجاد کرده و کاهش وزن بیشتری نسبت به دو گروه دیگر داشت (001/0> کاهش وزنP ،022/0= عمق شیار P) که به مفهوم بهبود قابلیت برندگی است ولی از نظر قابلیت برندگی، بین گروه­های اول و سوم اختلاف آماری معنی­داری مشاهده نشد (23/0= کاهش وزنP ،61/0= عمق شیار P).

نتیجه­گیری: اجرای عملیات سریع سرمایش تا مدت محدودی بعد از عملیات خصوصیات سطحی آلیاژ نیکل - تیتانیوم را بهبود بخشیده و کارایی برندگی فایل­های چرخشی نیکل-تیتانیوم را افزایش می­دهد.

 

کلید واژه ها: آلياژ نيكل تيتانيوم، معالجه ريشه دندان،  پلكسي گلاس
چاپ شده
2013-03-28
استناد به مقاله
1.
امینیک, فتحیمح, زارع جهرمیم, موسویا, کمالیآ, Amini K, Fathi M, Zare Jahromi M, Mousavi A, Kamali A. بررسی اثر عملیات سریع سرمایش ) (Cryogenic treatment بر قابليت برندگی فايل های چرخشی نيکل- تيتانيوم. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 28مارس2013 [ارجاع شده 4جولای2022];9(1):1-0. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/614

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد