اثربخشی مداخله آموزشی بر مبنای تئوری مراحل تغییر در بهبود رفتارهای خودمراقبتی سلامت دهان در دانش‌آموزان مدارس ابتدایی

  • عیسی محمدی زیدی استادیار، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوين، ايران
  • امیر پاکپور حاجی آقا استادیار، گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی قزوین، قزوين، ايران
  • بنفشه محمدی زیدی مربی، گروه مامایی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تنکابن، مازندران، ايران
  • Isa Mohammadi-Zeidi Assistant Professor, Department of Public Health, School of Health, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
  • Amir Pakpour-Hajiagha Assistant Professor, Department of Public Health, School of Health, Qazvin University of Medical Sciences, Qazvin, Iran
  • Banafsheh Mohammadi-Zeidi Instructor, Department of Midwifery, Tonkabon Branch, Azad University of Medical Sciences, Mazandaran, Iran

چکیده

مقدمه: کارایی مداخلات آموزشی منطبق با مراحل آمادگی روانی، در ارتقاي سلامت اثبات شده است. این مطالعه به منظور بررسی اثربخشی مداخله آموزشی با کاربرد مدل مراحل تغییر در ارتقای رفتارهای خودمراقبتی سلامت دهان در دانش‌آموزان در شهر قزوین انجام شد.

مواد و روش‌ها: در یک مطالعه مداخله‌ای شاهددار تصادفی با استفاده از نمونه‌گیری چند مرحله‌ای، 160 دانش‌آموز مقطع ابتدایی که در مراحل غیر فعال قرار داشتند، از میان 8 دبستان به طور مساوی در دو گروه آزمون و شاهد قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از پرسش‌نامه‌ای شامل اطلاعات جمعیت‌شناختی، سازه‌های مدل تغییر و شاخص تعديل يافته پلاك دندانی، قبل و شش ماه پس از مداخله ارزیابی شد. برنامه آموزشی شامل 4 جلسه 60-45 دقیقه‌ای با محوریت تغییر نگرش، بهبود خودکارآمدی، تغییر توازن تصمیم‌گیری به همراه عکس‌ها، کلیپ آموزشی و پمفلت برای گروه آزمون ارايه شد. آزمون‌های 2χ، Paired-t و t مستقل، آنالیز واریانس با آزمون تعقیبی Scheffe، آزمون Wilcoxon و Mann-Whithney برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شد (05/0 = α).

یافته‌ها: قبل از مداخله هیچ یک از دانش‌آموزان حضور در مراحل فعال (عمل و نگهداری) را گزارش نکردند، در حالی که بعد از مداخله آموزشی 26 درصد از دانش‌آموزان گروه آزمون حضور در مراحل فعال را گزارش کردند و تعداد افراد مرحله پیش تفکر به نصف کاهش یافت (0003/0 = p value). بهبود معني‌دار خودکارآمدی (0006/0 = p value)، فرایندهای تغییر (002/0 = ‌p value) و توازن تصمیم‌گیری (005/0 = p value) در گروه آزمون مشاهده شد و آموزش قادر به کاهش معني‌دار میزان پلاک دندانی (0001/0 = p value) و افزایش رفتار خودگزارشی مراقبت از سلامت دهان (021/0 = p value) بود.

نتیجه‌گیری: مداخله آموزشی بر اساس مراحل تغییر می‌تواند بر ارتقاي رفتارهای مرتبط با سلامت دهان و دندان و شاخص‌های بالینی دهان و دندان (پلاک دندانی) تأثیر گذار باشد.

کلید واژه‌ها: آموزش، رفتار مرتبط با سلامتی، خودکارآمدی، مدارس، سلامت دهان و دندان

چاپ شده
2013-03-28
استناد به مقاله
1.
محمدی زیدیع, پاکپور حاجی آقاا, محمدی زیدیب, Mohammadi-Zeidi I, Pakpour-Hajiagha A, Mohammadi-Zeidi B. اثربخشی مداخله آموزشی بر مبنای تئوری مراحل تغییر در بهبود رفتارهای خودمراقبتی سلامت دهان در دانش‌آموزان مدارس ابتدایی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 28مارس2013 [ارجاع شده 24اکتبر2019];9(1):37-9. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/622

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد