بررسی همراهی برخی عوامل مرتبط با پوسیدگی دندان‌های دایمی با شاخص توده بدنی دانش‌آموزان دختر شهر تهران

  • مژگان فائضي استاديار، گروه جامعه‌نگر، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه شاهد، تهران، ايران
  • نوشين جلاير نادري دانشيار، گروه آسيب‌شناسي دهان، فك و صورت، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه شاهد، تهران، ايران
  • سليمه لشكري دندان‌پزشك، تهران‌، ايران
  • Mozhgan Faezi Assistant Professor, Department of Community Dentistry, School of Dentistry, Shahed University, Tehran, Iran
  • Nooshin Jalayer Naderi Associate Professor, Department of Oral and Maxillofacial Pathology, School of Dentistry, Shahed University, Tehran, Iran
  • Salimeh Lashkari DDS, Tehran, Iran

چکیده

مقدمه: در برخی تحقيقات، ارتباط مستقیم و معنی‌داری بین شاخص توده بدني و پوسيدگي نشان داده شده است. تحقیق حاضر با هدف تعيين رابطه چاقی و پوسیدگی دندان‌های دایمی در دختران 14-12 ساله مدارس راهنمایی شهر تهران (مناطق آموزشي 5 و 6) در سال تحصیلی 89-1388 انجام شد.

مواد و روش‌ها: در اين تحقیق توصيفي- مقطعي، 950 دانش‌آموز دختر 14-12 ساله در مدارس راهنمایی مناطق آموزشي 5 و 6 تهران با روش تصادفی انتخاب شدند و دفعات استفاده از مسواک، نخ دندان و مصرف میان وعده‌های غذایی شیرین به همراه شاخص ‌DMFT (Decay, Missing, Filling tooth) و شاخص توده بدنی در آن‌ها با معاینه و مصاحبه تعیین شدند. آزمون‌هاي ضریب همبستگی Pearson و رگرسیون خطی جهت بررسي آماري يافته‌ها در سطح اطمینان 95/0 استفاده شدند.

یافته‌ها: میانگین شاخص DMFT در دختران 12 ساله برابر 652/2 ± 56/3، در دختران 13 ساله برابر 26/4 ± 961/2 و در دختران 14 ساله برابر 899/2 ± 38/4 بود. ارزیابی اثر متغیرهای دموگرافیک، رفتارهای بهداشت دهان و وضعیت چاقی بر میزان شاخص DMFT دانش‌آموزان نشان داد كه سن (001/0 = p value)، تعداد دفعات مسواک زدن
(025/0 = p value) و تعداد دفعات مصرف شیرینی، شکلات و نوشیدنی‌های شیرین در روز (043/0 = p value) بر میزان پوسیدگی مؤثر است، اما دفعات استفاده از نخ دندان
(083/0 = p value) و میزان شاخص توده بدنی ارتباطي با پوسیدگی ندارد
(205/0 = p value).

نتیجه‌‌گیری: رابطه‌اي بین شاخص DMFT و شاخص توده بدنی دختران دانش‌آموز 14-12 ساله شهر تهران وجود نداشت. شاخص توده بدنی با تعداد دفعات مصرف روزانه غذاهای شیرین، شیرینی و نوشیدنی‌ها و سن افراد ارتباط نداشت. دفعات مسواک زدن و دفعات مصرف شیرینی، شکلات و نوشیدنی‌های شیرین بر روی میزان پوسیدگی مؤثر بود.

كليد واژه‌ها: چاقي، پوسيدگي دنداني، شاخص توده بدنی 
چاپ شده
2013-05-27
استناد به مقاله
1.
فائضيم, جلاير نادرين, لشكريس, Faezi M, Jalayer Naderi N, Lashkari S. بررسی همراهی برخی عوامل مرتبط با پوسیدگی دندان‌های دایمی با شاخص توده بدنی دانش‌آموزان دختر شهر تهران. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 27می2013 [ارجاع شده 4جولای2022];9(2):152-61. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/633

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد