مقایسه کلینیکی دهان‌شویه‌های کلرهگزیدین و ایرشا (ضد پلاک) در کاهش پلاک دندان‌ها

  • V Esfahanian
  • M Ketabi
  • Ara H Farman
  • وحید اصفهانیان استاديار، گروه پریودنتولوژی، دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
  • محمد کتابی استادیار، گروه پریودنتولوژی، دانشکده دندان‌پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی خوراسگان
  • هدی فرمان آرا دندان‌پزشک

چکیده

چکیده

مقدمه: شایع‌ترین شکل بیماری لثه ژنژیویت می‌باشد که عامل اصلی آن پلاک میکروبی است؛ از این رو کنترل پلاک نقش مهمی در پیش‌گیری از بروز ژنژیویت و بیماری‌های پریودنتال دارد. رایج‌ترین روش‌های کنترل پلاک روش‌های مکانیکی و شیمیایی است. در میان روش‌های شیمیایی استفاده از دهان‌شویه‌ها رواج بیشتری دارد. هدف از این تحقیق مقایسه اثر ضد پلاک دهان‌شویه ایرشا (ضد پلاک) به عنوان یک فرآورده ایرانی با دهان‌شویه کلرهگزیدین به عنوان نمونه استاندارد بوده است.

مواد و روش‌‌ها: در این مطالعه که به روش کارآزمایی بالینی با طرح متوالی- متقاطع انجام شد، نمونه مورد مطالعه 14 نفر بودند که در دو گروه 7 نفره قرار گرفتند. گروه اول ابتدا دهان‌شویه کلرهگزیدین و سپس (با یک فاصله 10 روزه) دهان‌شویه ایرشا (ضد پلاک) را مصرف کردند و گروه دوم بر عکس. هیچ‌یک از افراد در مدت مصرف دهان‌شویه از کنترل مکانیکی پلاک استفاده نکردند. در مورد هر دهان‌شویه بیمار در 2 جلسه معاینه شد: شاخص پلاک سیلنس- لو در جلسه اول قبل از شروع مصرف دهان‌شویه و در جلسه دوم بعد از مصرف دهان‌شویه محاسبه شد. میانگین شاخص پلاک قبل و بعد از هر دهان‌شویه با آزمون t زوج و میانگین کاهش پلاک دو گروه با آزمون t مقایسه گردید.

یافته‌‌ها: نتایج این مطالعه نشان داد که میانگین شاخص پلاک بعد از مصرف دهان‌شویه کلرهگزیدین به طور معنی‌داری کاهش می‌یابد (05/0 >p value ). ولی در مورد دهان‌شویه ایرشا میزان کاهش پلاک معنی‌دار نبود (917/0 = p value).

نتیجه‌‌گیری: مقایسه اثر دو دهان‌شویه کلرهگزیدین و ایرشا در تحقیق حاضر نشان داد که میزان کاهش پلاک با مصرف این دو دهان‌شویه یکسان نیست و اختلاف آماری معنی‌داری دارد؛ همچنین کلرهگزیدین در کاهش پلاک دندانی دارای تأثیر بیشتری است. در مجموع نتایج این مطالعه نشان داد که کلرهگزیدین در کنترل پلاک دندانی اثر مطلوب دارد و اثر ضد پلاک دهان‌شویه ایرشا (ضد پلاک) قابل توجه نیست.

كليد واژه‌ها: کلر هگزیدین، ایرشا، دهان‌شویه، برداشت پلاک

چاپ شده
2008-10-13
استناد به مقاله
1.
Esfahanian V, Ketabi M, Farman AH, اصفهانیانو, کتابیم, فرمان آراه. مقایسه کلینیکی دهان‌شویه‌های کلرهگزیدین و ایرشا (ضد پلاک) در کاهش پلاک دندان‌ها. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 13اکتبر2008 [ارجاع شده 10جولای2020];3(1):10~14. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/64

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد