تأثیر روش برداشت پوسیدگی بر استحکام اتصال کامپوزیت رزین به عاج دندان شیری

  • طاهره اسکندریان استاديار، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
  • رفعت باقری دانشیار، گروه مواد دندانی و مرکز تحقیقات Biomaterial، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
  • نجمه محمدی استاديار، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران
  • Tahereh Eskandarian Assistant Professor, Department of Pediatric Dentistry, School Of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
  • Rafat Bagheri Associate Professor, Department of Biomaterial AND Biomaterial Research Center, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran
  • Najmeh Mohammadi Assistant Professor, Department of Pediatric Dentistry, School of Dentistry, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran

چکیده

مقدمه: امروزه از روش‌هاي متنوعي براي برداشت و حذف پوسيدگي دنداني استفاده مي‌شود. برداشت پوسیدگی به روش شیمیایی- مکانیکی نوعي تکنیک غیر تهاجمی است که علاوه بر این‌که بافت عفونی را بر می‌دارد، ساختار دندانی سالم را نیز حفظ کرده و از تحریک پالپی و ناراحتی بیمار جلوگیری می‌کند. هدف از مطالعه حاضر، بررسی استحکام باند برشی نوعي ادهزيو سلف اچ دو مرحله‌اي به عاج دمینرالیزه پس از برداشتن عاج عفونی به وسیله هندپیس در مقایسه با کاریوسالو (Carisolv) در مولرهای شیری بود.

مواد و روش‌ها: در اين مطالعه آزمايشگاهي، 60 عدد دندان مولر شیری داراي پوسيدگي اکلوزالی که به تازگی خارج شده بودند، جمع‌آوری گردیدند. نمونه‌ها به دو گروه تقسیم شدند. هر نمونه به صورت عمودی در جهت باکولینگوال و مزیودیستال به منظور ایجاد
4 نمونه برش داده شد. در گروه یک پوسیدگی توسط ژل کاریوسالو و در گروه دوم پوسیدگی توسط فرز و هندپیس برداشته شد و سپس نمونه‌ها با کاربرد باندینگ کلیر فیل اس ای باند و کامپوزیت با استفاده از مولد به قطر 4/1 ميلي‌متر و ارتفاع 2 ميلي‌متر در سطح اكلوزال ترمیم شدند. حدفاصل اتصال در معرض تست استحكام برشي با استفاده از دستگاه تست يونيورسال قرار گرفت. مقادیر عددی استحکام باند برشی برای هر گروه محاسبه شد و با استفاده از نرم‌افزار SPSS و بر اساس آزمون آماری t آنالیز آماری انجام گردید
(05/0 = α).

یافته‌ها: میانگین استحکام باند برشی در گروه کاریوسالو 1/6 ± 7/19 و در گروه هندپيس 5/5 ± 3/17 مگاپاسکال بود. بین دو روش برداشت پوسیدگی از لحاظ آماری اختلاف معنی‌دار وجود نداشت (308/0 = p value).

نتیجه‌‌گیری: بر اساس نتايج مطالعه حاضر، بين استحكام باند برشي ترمیم کامپوزیت به عاج آماده شده به هر دو روش برداشت پوسیدگی (کاریوسالو و هندپیس) با استفاده از باندینگ کلیر فیل اس ای باند، تفاوتي وجود نداشت.

كليد واژه‌ها: تهيه حفره دنداني، چسباننده‌ها، استحكام باند، دندان شیری
چاپ شده
2013-09-12
استناد به مقاله
1.
اسکندریانط, باقریر, محمدین, Eskandarian T, Bagheri R, Mohammadi N. تأثیر روش برداشت پوسیدگی بر استحکام اتصال کامپوزیت رزین به عاج دندان شیری. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 12سپتامبر2013 [ارجاع شده 4جولای2022];9(4):303-11. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/692

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد