##article.return## تأثیر روش برداشت پوسیدگی بر استحکام اتصال کامپوزیت رزین به عاج دندان شیری دانلود ##common.downloadPdf##