بررسی آزمایشگاهی استحکام شکست دندان‌های ثنایای بالای ترمیم شده با سه نوع پست فایبر گلاس

  • مجید اکبری دانشیار، گروه دندان‌پزشكي ترمیمی، مرکز تحقیقات دندان‌پزشکی، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ايران
  • مهسا شریفی دستیار تخصصي، گروه دندان‌پزشکی ترمیمی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ايران
  • محمد جواد مقدس دانشیار، گروه دندان‌پزشكي ترمیمی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مشهد، ايران
  • Majid Akbari Associate Professor, Department of Operative Dentistry, Dental Research Center, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
  • Mahsa Sharifi Postgraduate Student, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
  • Mohammadjavad Moghaddas Associate Professor, Department of Operative Dentistry, School of Dentistry, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran

چکیده

مقدمه: دندان‌های درمان ريشه شده از دندان‌های سالم ضعیف‌تر هستند. استفاده از پست کامپوزیتی تقویت شده با فايبر در درمان این دندان‌ها به علت تشابه خصوصيات فيزيكي‌مكانيكي آن‌ها به عاج می‌تواند یک مجموعه پوست و كور یکپارچه را ایجاد کند. هدف از این مطالعه، بررسی استحکام شکست دندان‌هاي ترميم شده با سه نوع مختلف پست فايبر گلاس بود.

مواد و روش‌ها: در این بررسی آزمایشگاهی مداخله‌ای، 30 دندان ثنایای میانی فک فوقانی کشیده شده انسانی که از نظر اندازه تشابه داشتند، انتخاب شد تاج از 2 ميلي‌متر بالاتر از محل اتصال مينا و عاج قطع شد و درمان ريشه انجام گرفت. نمونه‌ها به سه گروه 10‌تایی تقسیم شدند (10 = n). در گروه 1 از پست HtCo، گروه 2 از پست Anthogyr و در گروه 3 از پست Svenska استفاده شد. پست‌ها با سمان پاناویا سمان شده و سپس دندان‌ها با کامپوزیت، ترمیم شدند. استحكام شكست دندان‌ها توسط ماشین تست یونیورسال اندازه‌گيري شد و نتایج با آزمون ANOVA مقایسه شد (05/0 = α).

یافته‌ها: میانگین استحکام شکست در گروه 1 (HtCo) 59/213 ± 74/564، گروه 2 (Anthogyr) 33/390 ± 12/629 و گروه 3 (Svenska)59/282 ± 84/779 نیوتن بود که با یکدیگر تفاوت معنی‌داری نداشتند (285/0 = p value).

نتیجه‌‌گیری: ترميم‌هاي انجام شده با پست‌های گلاس فایبر ايراني (HtCo)، مقاومت به شکست مشابه با دو نوع پست مشابه خارجي داشت.

كليد واژه‌ها: روش پست و كور، دندان درمان ريشه شده، كامپوزيت رزين
چاپ شده
2013-09-12
استناد به مقاله
1.
اکبریم, شریفیم, مقدسمج, Akbari M, Sharifi M, Moghaddas M. بررسی آزمایشگاهی استحکام شکست دندان‌های ثنایای بالای ترمیم شده با سه نوع پست فایبر گلاس. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 12سپتامبر2013 [ارجاع شده 4جولای2022];9(4):349-57. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/693

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد