تأثیر انواع الگوهای اکلوژنی بر میزان فشار وارد بر بافت‌های حمایت کننده دنچر

  • محمد جواد شیرانی دانشجوی دندان‌پزشکی، کمیته پژوهش‌های دانشجویان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • رامین مشرف دانشیار، مرکز تحقیقات مواد دندانی، گروه پروتزهاي دنداني، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • مهدی بهرامی دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • حسن خواجه پور دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه فیزیک و مهندسی پزشکی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
  • Mohammadjavad Shirani Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Ramin Mosharraf Associate Professor, Dental Materials Research Center, Department of Prosthodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Mahdi Bahrami MSc Student, Department of Physics and Medical Engineering, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
  • Hassan Khajehpour MSc Student, Department of Physics and Medical Engineering, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: هدف اصلي از درمان بیماران بی‌دندان، افزایش رضایت آن‌ها است. فشار بیش از حد بر بافت حمايت کننده دنچر باعث ناراحتی بیمار می‌شود. الگوهای اکلوزالی مختلفي در پروتز کامل مورد استفاده قرار می‌گیرند. در این مطالعه ضمن معرفی اکلوژن باکالی شده، میزان فشار ناشی از این اکلوژن زیر بیس پروتز حین جویدن، با اکلوژن‌های کاملاً بالانس دو طرفه و لینگوالی شده مقایسه شده است.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی، با استفاده از شبیه‌سازی شرایط دهانی در آزمایشگاه، سه دست پروتز کامل براي 5 بيمار ساخته شد که الگوهای اکلوزالی مختلفی داشتند. سپس حین خرد کردن مکعب‌ها و ورقه‌های هویج، میزان فشار وارد بر بافت شبیه‌ساز از جانب بیس در ناحیه باکال شلف توسط استرین گیج اندازه‌گیری شد. در نهایت میانگین فشارهای وارد بر بافت، توسط آزمون Paired-t در نرم‌افزار SPSS نسخه 16 در سطح معنی‌داری 05/0 مورد مقایسه قرار گرفت.

یافته‌ها: حین خرد کردن ورقه‌های هویج با اکلوژن کاملاً بالانس دو طرفه، به طور معنی‌داری فشار بیشتری نسبت به اکلوژن‌های لینگوالی شده (03/0 = p value) و باکالی شده
(04/0 = p value) وارد شد. این تفاوت برای خرد کردن مکعب‌های هویج معنی‌دار نبود
(24/0 = p value) و (45/0 = p value). به علاوه، تفاوت معنی‌داری بین اکلوژن‌های لینگوالی شده و باکالی شده در خرد کردن ورقه‌ها وجود نداشت (74/0 = p value).

نتیجه‌‌گیری: با در نظر داشتن محدودیت‌های مطالعه، خرد کردن ورقه‌های هویج هنگام استفاده از اکلوژن‌های باکالی شده و لینگوالی شده، فشار کمتری بر باکال شلف‌ها وارد می‌کند.

كليد واژه‌ها: پروتز کامل، اکلوژن دندانی، توزیع فشار
چاپ شده
2013-09-12
استناد به مقاله
1.
شیرانیمج, مشرفر, بهرامیم, خواجه پورح, Shirani M, Mosharraf R, Bahrami M, Khajehpour H. تأثیر انواع الگوهای اکلوژنی بر میزان فشار وارد بر بافت‌های حمایت کننده دنچر. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 12سپتامبر2013 [ارجاع شده 4جولای2022];9(4):293-02. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/696

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد