##article.return## بررسی فراوانی آسیب‌های تروماتیک دندانی و چگونگی پی‌گیری درمان آن‌ها در بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان در یک دوره پنج ساله دانلود ##common.downloadPdf##