##article.return## مقایسه یافته‌های پریودنتال در افراد دارای اضافه وزن و چاق با افراد با شاخص توده بدنی نرمال دانلود ##common.downloadPdf##