ارزیابی کلینیکی و رادیوگرافیک بیماران درمان شده با ایمپلنت ITI و بررسی میزان رضایت‌مندی آنها

  • M Rismanchian DDS Assistant professor of Prosthetic Department, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, IRAN
  • A Fazel
  • منصور ریسمانچیان استادیار گروه آموزشی پروتزهای دندانی، عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی دکتر ترابی‌نژاد، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • اکبر فاضل دانشیار گروه آموزشی پروتزهای دندانی، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

چکیده

مقدمه: توانایی بالای ایمپلنت‌های دندانی در بازگرداندن زیبایی و فانکشن بیماران باعث کاربرد روزافزون آنها در مراکز آموزشی و درمانی شده است و ارزیابی نتایج حاصل از کاربرد آن می‌تواند مؤید کاربرد صحیح کاربران و توانایی سیستم‌های مورد استفاده باشد. این بررسی با هدف ارزیابی کلینیکی و رادیوگرافیکی بیماران درمان شده با ایمپلنت‌‌های دندانی ITI و ارزیابی میزان رضایت‌مندی آنها از جنبه‌های زیبایی و کارایی آن انجام گردید.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه تحلیلی توصیفی گذشته‌نگر تعداد 107 بیمار زن و مرد که برای آنها 318 ایمپلنت ITI کاشته شده و از زمان بارگذاری ایمپلنت‌ها حداقل 2 سال گذشته بود، مورد ارزیابی کلینیکی و رادیوگرافیک قرار گرفتند و سلامت بافت‌های نرم و سخت حمایت‌کننده ایمپلنت‌ها بررسی شد. میزان رضایت‌مندی بیماران از جنبه‌های زیبایی و فانکشن پروتز با تکمیل پرسش‌نامه ارزیابی شد. اطلاعات به دست آمده از طریق آزمون‌های آماری ANOVA و Mann-Whitney مورد ارزیابی قرار گرفت.

یافته‌ها: از مجموع 318 ایمپلنت کاشته شده برای بیماران تعداد 3 عدد قبل از بارگذاری و 2 عدد پس از بارگذاری Fail شد؛ لذا میزان بقاء تا زمان بارگذاری 99% و پس از یک دوره 2 تا 7 ساله 4/98% بود. شاخص‌های سلامت بافت نرم و سخت در حد استانداردهای تعیین شده بود و بیش از 90% بیماران از جنبه‌های مختلف درمان رضایت بودند.

نتیجه‌گیری: درصورت تشخیص و درمان صحیح، ایمپلنت‌های دندانی ITI با میزان موفقیت بیش از 4/98% می‌تواند به عنوان یک روش درمانی مطلوب در بیماران با بی‌دندانی کامل و جزئی مورد استفاده قرار گیرد.

كليد واژه‌ها: ایمپلنت‌های دندانی، ارزیابی کلینیکی و رادیوگرافیک، رضایت بیماران.

چاپ شده
2008-11-15
استناد به مقاله
1.
Rismanchian M, Fazel A, ریسمانچیانم, فاضلا. ارزیابی کلینیکی و رادیوگرافیک بیماران درمان شده با ایمپلنت ITI و بررسی میزان رضایت‌مندی آنها. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15نوامبر2008 [ارجاع شده 10آگوست2022];3(3):112~117. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/81

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد