مقایسه اثر کپسول پیاسکلدین و پلاسبو در درمان پریودنتیت مزمن بعد از فاز اول درمان بیماری پریودنتال

  • M Tavakoli DDS Assistant professor, Department of Periodontics, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, IRAN
  • E Vaziri
  • M Mehdizadeh
  • J Yaghini
  • محمد توکلی استادیار، گروه پریودنتولوژی، عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی دکتر ترابی‌نژلد، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • الهام وزیری استادیار، گروه پریودنتولوژی، عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی دکتر ترابی‌نژلد، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • مژده مهدی‌زاده پریودنتیست
  • جابر یقینی استادیار، گروه رادیولوژی، عضو مرکز تحقیقات دندانپزشکی دکتر ترابی‌نژلد، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

چکیده

مقدمه: پیاسکلدین یکی از داروهایی است که می‌تواند علائم بیماری پریودنتال را تخفیف دهد. هدف از این مطالعه بررسی اثرات کلینیکی این دارو در درمان پریودنتیت مزمن بود.

مواد و روش‌ها: 24 بیمار مبتلا به پریودنتیت مزمن به طور تصادفی به دو گروه 12 نفری تقسیم شدند و شاخص‌های کلینیکی و رادیوگرافیکی شاملProbing Pocket Depth
(PPD)،Bleeding index (BI)، Plaque Index (PI)، Clinical Attachment level (CAL) و دانسیته‌ی استخوان‌های اسفنجی و متراکم در آنها اندازه‌گیری شد. سپس برای همه فاز I درمان انجام گرفت و برای افراد گروه مورد، کپسول پیاسکلدین300 میلی‌گرم 1 بار در روز و برای افراد گروه شاهد پلاسبو 1 بار در روز به مدت 6 ماه تجویز شد. بیماران در جلسات فراخوانی در فواصل 1، 2، 4 و 6 ماه جهت ثبت شاخص‌های مذکور مورد معاینه قرار گرفتند. در نهایت داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS و آزمون t زوج مورد آنالیز آماری قرار گرفت.

یافته‌ها: مقدار متوسط شاخص‌های CAL، PPD، BI، PI و تراکم استخوان اسفنجی و متراکم در دو گروه مورد و شاهد بعد از 6 ماه تفاوت معنی‌داری نداشت (به ترتیب 013/0 p value =، 089/0 p value =، 861/0 p value =، 134/0p value =، 485/p value =، 864/0 p value =).

نتیجه‌گیری: نتایج به دست آمده از این مطالعه استفاده از پیاسکلدین را در درمان پریودنتیت مزمن توجیه نمی‌کند، اما با توجه به تأکید مطالعات دیگر به تأثیر و کارایی این داروی خوراکی در درمان پریودنتیت واستئوآرتریت، انجام مطالعات بیشتر در این باره پیشنهاد می‌گردد.

كليد واژه‌ها: پریودنتیت مزمن، پیاسکلدین، پلاک، عمق پروبینگ، سطح اتصال کلینیکی، دانسیته استخوان

چاپ شده
2008-11-15
استناد به مقاله
1.
Tavakoli M, Vaziri E, Mehdizadeh M, Yaghini J, توکلیم, وزیریا, مهدی‌زادهم, یقینیج. مقایسه اثر کپسول پیاسکلدین و پلاسبو در درمان پریودنتیت مزمن بعد از فاز اول درمان بیماری پریودنتال. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15نوامبر2008 [ارجاع شده 2جولای2022];3(3):131~136. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/84

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد