بررسی آلودگی باکتریال ترمیمهای ریختگی ثابت در مراحل مختلف آماده‌سازی

  • M Sabouhi
  • SA Havaei
  • S Nosouhian
  • F Ehsandost
  • محمود صبوحی استادیار، گروه پروتزهای دندانی و مرکز تحقیقات ترابی نژاد، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • سید اصغر هوایی دانشیار، گروه میکروب‌شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • سعید نصوحیان استادیار، گروه پروتزهای دندانی و مرکز تحقیقات ترابی نژاد، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • فریده احسان دوست دندانپزشک

چکیده

مقدمه: کنترل عفونت متقاطع، مسأله‌ای حائز اهمیت جهت جلوگیری از بروز و انتقال عفونت از فردی به فرد دیگر است. از آن جایی که مراکز درمانی و لابراتوارهای دندان‌پزشکی مستعد ایجاد و انتقال آلودگی هستند، توجه به موضوع کنترل عفونت متقاطع امری جدی و ضروری می‌باشد. هدف از این تحقیق بررسی چگونگی آلودگی باکتریال ترمیم‌های ثابت در مراحل مختلف آمادهسازی بود.

مواد و روش‌‌ها: در این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی از 75 عدد کراون و بریج در مراحل امتحان فریم فلزی، قبل و بعد از گلیز پرسلن نمونه‌برداری انجام شد و کشت میکروبی به عمل آمد. اطلاعات به دست آمده با آزمون آماری Mc Namara مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌‌ها: از 75 نمونه مورد مطالعه، 37 مورد (32/49 درصد) دارای آلودگی بودند که در این میان شیوع باکتریهای پاتوژن و غیرپاتوژن به این قرار بود: استافیلوکوک 27 مورد (97/72 درصد)، باسیلوسها 7 مورد (91/18 درصد)، کلبسیلا 2 مورد (40/15 درصد) و ایشرشیاکلی 1 مورد (72/2 درصد). آزمون آماری Mc Namara نشان داد که در بین مراحل مختلف آماده‌سازی ترمیمهای ریختگی از نظر وجود آلودگی باکتریال، تفاوت آماری معنیداری وجود ندارد (754/0 value = p).

نتیجه‌‌گیری: استافیلوکوکها به عنوان شایعترین باکتری موجود در ترمیمهای مورد بررسی بودند. با توجه به درصد قابل توجه آلودگی (32/49) در نمونههای مورد بررسی، رعایت اصول کنترل عفونت در این حیطه نیز امری الزامی میباشد.

كليد واژه‌ها: آلودگی، کنترل عفونت متقاطع، روکش، بریج

چاپ شده
2009-02-08
استناد به مقاله
1.
Sabouhi M, Havaei S, Nosouhian S, Ehsandost F, صبوحیم, هواییسا, نصوحیانس, احسان دوستف. بررسی آلودگی باکتریال ترمیمهای ریختگی ثابت در مراحل مختلف آماده‌سازی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 8فوریه2009 [ارجاع شده 10آگوست2022];3(4):153~158. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/87

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد