مقایسه کاربرد توأم لیزر کم‌توان و کورتون موضعی با کورتون موضعی به تنهایی در درمان لیکن‌پلان زخمی و قرمز دهان

  • سارا عسگریان Sara Asgarian متخصص بیماری‌های دهان، فک و صورت، اصفهان، ایران
  • امیر منصور شیرانی Amir Mansour Shirani استادیار، گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، عضو مرکز تحقیقات بیوفتونیک و لیزر در دندان‌پزشکی واحد اصفهان، دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: لیکن‌پلان دهانی یک بیماری مزمن ایمونولوژیک است. کورتیکواستروئیدهای موضعی و لیزرهای کم‌توان در درمان شکل‌های قرمز و زخمی لیکن‌پلان به کار رفته است. تحقیق حاضر جهت مقایسه کاربرد توأم کورتون موضعی و لیزر کم‌توان با کورتون موضعی به تنهایی انجام شد.

مواد و روش‌ها: در یک مطالعه کارآزمایی بالینی با 11 بیمار، 15 ناحیه به صورت تصادفی جهت درمان لیزر و 15 ناحیه شاهد در سمت مقابل انتخاب شد. در این نواحی ابعاد ضایعه، درد، شدت و تغییرات اریتماتوز ثبت شد. برای بیماران درمان کورتون موضعی ادامه یافت. در نواحی مطالعه لیزر کم‌توان دیود Azor-2k نانومتر با دوز 2 J/cm2 برای 4 جلسه (2 بار در هفته) تابانده شد. متغیرها در چهار زمان ثبت و داده‌ها با آزمون‌های تی مستقل، تی زوج، من ویتنی و آنالیز واریانس برای داده‌های مکرر با α برابر 0/05 مورد بررسی قرار گرفتند.

يافته‌ها: شدت درد بعد از تابش لیزر در دو سمت تفاوت نداشت (p value = 0/954). متعاقب تابش لیزر درجات علائم در سمت تابش کمتر بود (p value = 0/019). اندازه‌ی ضایعات بعد از تابش لیزر کاهش یافته بود (p value = 0/012) و نیز در زمان‌ پیگیری (p value = 0/024) کمتر بود. ولی در سمت درمان کورتون اندازه ضایعه کاهش نشان نداد (p value = 0/383) میزان بر طرف شدن نواحی قرمز در سمت تابش بیشتر بود (p value = 0/016).

نتیجه‌گیری: تابش لیزر دیود کم‌توان nm 660 به همراه کاربرد کورتون موضعی اثرات درمانی بیشتری در مقایسه با درمان با کورتون موضعی به تنهایی داشته و لذا می‌توان از تابش لیزر کم‌توان برای افزایش کارایی درمان‌های کورتون موضعی در بیماری لیکن‌پلان استفاده کرد.

کلید واژه‌ها: لیکن پلان دهانی، لیزر کم‌توان، درد.

درباره نویسندگان

سارا عسگریان Sara Asgarian, متخصص بیماری‌های دهان، فک و صورت، اصفهان، ایران

oral medicine specialist

امیر منصور شیرانی Amir Mansour Shirani, استادیار، گروه بیماری‌های دهان، فک و صورت، عضو مرکز تحقیقات بیوفتونیک و لیزر در دندان‌پزشکی واحد اصفهان، دانشگاه آزاد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

دانشیار گروه آموزشی بیماری های دهان دانشگاه آزاد اصفهان

چاپ شده
2016-12-02
استناد به مقاله
1.
Sara Asgarianسع, Amir Mansour Shiraniامش. مقایسه کاربرد توأم لیزر کم‌توان و کورتون موضعی با کورتون موضعی به تنهایی در درمان لیکن‌پلان زخمی و قرمز دهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 2دسامبر2016 [ارجاع شده 12جولای2020];12(3):317-25. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/879

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد