همراهی و ارتباط تولد زودرس کودک با نقایص تکاملی مینا و پوسیدگی دندان

  • SE Jabarifar
  • N Ahmadi Roozbehani
  • M Shahtoosi
  • N Bashardoost
  • سید ابراهیم جباری‌فر دانشیار، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • ندا احمدی روزبهانی استادیار، دانشگاه علوم پزشکی همدان، متخصص دندان‌پزشکی کودکان
  • مهدیه شاه طوسی دندانپزشک عمومی
  • نصرا.. بشردوست استاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اپیدمیولوژیست

چکیده

مقدمه: تولد زودرس (PTL) در 10ـ5 درصد بارداری‌ها رخ می‌دهد. ادنتوژنزیس از حوالی هفته 7ـ6 جنینی از مرحله جوانه زدن شروع می‌شود و تا حدود دوره جوانی ادامه می‌یابد. همراه این سیر تکاملی طولانی و پیچیده دندانی، حوادث و پدیده‌های متابولیسمی، فیزیولوژیک و پاتولوژیک عمومی و موضعی در مادر و کودک، قبل، حین و بعد از تولد رخ می‌دهند که روند ادنتوژنزیس را تحت تأثیر قرار می‌دهند. هدف از این پژوهش، بررسی همراهی و ارتباط تولد زودرس کودک با نقایص تکاملی مینا و پوسیدگی دندان بود.

مواد و روش‌‌ها: در این پژوهش آینده در گذشته، مقطعی و توصیفی، بر اساس بایگانی بخش زنان و زایمان، به نسبت مساوی دختر و پسر، 200 نفر با تولد زودرس یا طبیعی انتخاب شدند و بررسی بالینی سلامت دهان و دندان کودکان بر اساس معیارهای WHO در تعیین نقایص تکاملی مینا و پوسیدگی دندان صورت گرفت. تعیین اندازه پوسیدگی بر اساس شاخص تعداد دندان‌های پوسیده، دندان‌های پرشده یا کشیده شده به دلیل پوسیدگی، و میزان شیوع و نقایص تکاملی مینا بر اساس تغییر رنگ، اپاسیتی، هیپوپلازی و ... توسط دندان‌پزشک انجام شد. اطلاعات با نرم‌افزار SPSS و آزمون‌های t و 2χ مورد پردازش قرار گرفت.

یافته‌‌ها: میزان پوسیدگی دندان بین کودکان با زمان زایمان طبیعی و زودرس تفاوت معنی‌داری نداشت (128/0 =p value )، اما بین میزان شیوع نقایص تکاملی مینا در کودکان با زمان تولد طبیعی و کودکان زودرس، تفاوت معنی‌داری مشاهده شد (026/0 = p value).

نتیجه‌‌گیری: تولد زودرس با افزایش شیوع نقایص تکاملی مینا همراه می‌باشد؛ اما باعث تفاوت معنی‌داری در وقوع پوسیدگی دندانی نمی‌گردد.

كليد واژه‌ها: تولد زودرس، نقایص تکاملی مینا، پوسیدگی دندان، کاهش وزن تولد، نارسایی رشدی و تکاملی، هیپوپلازی مینا، هیپوپلازی مولر ـ اینسیزور

چاپ شده
2009-02-08
استناد به مقاله
1.
Jabarifar S, Ahmadi Roozbehani N, Shahtoosi M, Bashardoost N, جباری‌فرسا, احمدی روزبهانین, شاه طوسیم, بشردوستن. همراهی و ارتباط تولد زودرس کودک با نقایص تکاملی مینا و پوسیدگی دندان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 8فوریه2009 [ارجاع شده 2جولای2022];3(4):159~163. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/88

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد