بررسی اثر وضعیت بیمار بر ثبت رابطه مرکزی به روش تریسینگ قوس گوتیک در بیماران با ‭دندان

  • F Rostamkhan
  • J Gharehchahi
  • H Akhavizadegan
  • N Asadzadeh Aghdaee
  • S Nosouhian
  • فاطمه رستمخانی دانشیار گروه پروتزهاي دنداني، دانشكده دندان‌پزشكي، مركز تحقيقات دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
  • جعفر قره‌چاهی : استاد گروه پروتزهاي دنداني، دانشكده دندان‌پزشكي، مركز تحقيقات دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
  • حسین اخویزادگان استادیار گروه پروتز، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
  • نفیسه اسدزاده عقدايي استاديار گروه پروتزهاي دنداني، دانشكده دندان‌پزشكي، مركز تحقيقات دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد
  • سعید نصوحیان استادیار گروه پروتز، دانشکده دندان‌پزشکی، مرکز تحقیقات ترابی نژاد، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

مقدمه: یکی از مراحل مهم درمان‌های پروتزی دهان، ثبت رابطه مرکزی فکین ميباشد. روش‌های متنوعی جهت ثبت این رابطه وجود دارد و عوامل زیادی بر آن تأثیر گذارند که یکی از آنها وضعیت نشستن بیمار است. این مطالعه به بررسی تأثیر موقعیت بدن بیمار در ثبت رابطه مرکزی فکین به روش تریسینگ خارج دهانی پرداختهاست.

مواد و روش‌‌ها: در این مطالعه تحلیلی مقطعی، 18 فرد بادندان به طور تصادفی انتخاب و پس از توجیه و آموزش آنان، ابزار به استنتهای آکریلی متصل شدند. سپس تریسینگ قوس گوتیک در سه موقعیت قرارگیری بیمار بر روی یونیت دندانپزشکی، یعنی عمودی، نیمه خوابیده و خوابیده با روش دو دستی انجام شد. سپس میزان فاصله افقی، قدامی خلفی و مستقیم نقاط سه‌گانه نسبت به نقطه به دست آمده در روش داوسون، محاسبه شدند و از آزمون‌های ANOVA و t در سطح اطمینان 05/0 = α  جهت بررسی نتایج استفاده گردید.

یافته‌‌ها: درافراد بادندان، فاصله افقی نقاط ثبت شده در موقعیتهای مختلف بدن تا نقطه به دست آمده با روش داوسون تفاوت معنیداری وجود نداشت، ولی از نظر قدامی خلفی و فاصله مستقیم، نقاط ثبت شده، در حالت خوابیده (Supine) و نیمه خوابیده (Semisupine)، نسبت به نقاط ثبت شده در حالت عمودی (Upright)، به طور معنی‌داری نزدیکتر به روش داوسون بودند. فواصل نقاط ثبت شده در حالتهای مختلف بدن و نقطه ثبت شده در روش داوسون در افراد بادندان، ارتباطی با جنسیت و سن افراد نداشت.

نتیجه‌‌گیری: با توجه به محدودیتهای این مطالعه در افراد بادندان، در مقایسه با موقعیت عمودی، رابطه مرکزی به دست آمده با روش تریسینگ خارج دهانی در حالت خوابیده و نیمهخوابیده ارتباط معنی‌داری با روش دودستی داشت.

كليد واژه‌ها: وضعیت خوابیده، ثبت رابطه مرکزی، تریسینگ، با دندان.

چاپ شده
2009-02-08
استناد به مقاله
1.
Rostamkhan F, Gharehchahi J, Akhavizadegan H, Asadzadeh Aghdaee N, Nosouhian S, رستمخانیف, قره‌چاهیج, اخویزادگانح, اسدزاده عقدايين, نصوحیانس. بررسی اثر وضعیت بیمار بر ثبت رابطه مرکزی به روش تریسینگ قوس گوتیک در بیماران با ‭دندان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 8فوریه2009 [ارجاع شده 4ژوئن2023];3(4):164~170. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/89

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد