تأثیر دستگاه ایرپولیش بر ریزنشت دو ماده کامپوزیت فیلتک Z250 و گلاس آینومر ویترمر در ترمیم‌های کلاس V

  • M Ketabi
  • MR Malekipour
  • M Mir Rokni
  • محمد کتابی استادیار، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان
  • محمد رضا مالکی پور استادیار،دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان
  • مریم میررکنی دندان‌پزشک

چکیده

مقدمه: در برخی پژوهش‌ها، استفاده ازدستگاه‌های برداشت پلاک وجرم مانندکویترون، باعث افزایش ریزنشت ترمیم‌های هم‌رنگ دندان ‌شده است. در برخی دیگر، دستگاه ایرپولیش باعث ایجاد تضرس‌های سطحی برروی ترمیم‌های هم‌رنگ دندان ‌شده است. هدف ازاین پژوهش، مقایسه اثرکاربردایرپولیش برریزنشت دوماده کامپوزیت فیلتک Z250 وگلاس آینومر ویترمردرترمیم‌های کلاس V در دندان‌های پرمولرکشیده شده بود.

مواد و روش‌‌ها: در این پژوهش تجربی با طرح آزمایشگاهی، 72دندان پرمولرجمع ‌آوری شده سالم، به 2 گروه 36 تایی تقسیم شدند. حفرات استانداردکلاس V با عرض مزیودیستالی 3 و طول اکلوزوژنژیوال وعمق 2 میلی متر روی سطح باکال دندان‌ها در محل اتصال سمان ومینا تراش داده شدند. دندان‌های گروه اول با کامپوزیت فیلتک  Z250و گروه دوم با گلاس آینومر ویترمرترمیم شدند. یک هفته پس از ترمیم، کلیه دندان‌ها تحت تأثیر چرخه‌های حرارتی قرارگرفتند. سپس نیمی از دندان‌ها در هر گروه درمعرض ایرپولیش از فاصله 3 میلی‌متری قرار گرفتند. برای تعیین ریزنشت از استریومیکروسکوپ با بزرگ‌نمایی 32 استفاده شد. تجزیه و تحلیل آماری با استفاده از آزمون‌های Wilcoxan, Mann-whitney, Kurskal-wallis در سطح اطمینان 05/0=α انجام شد.

یافته‌‌ها: ایرپولیش باعث افزایش قابل توجه ریزنشت در ترمیم‌های کامپوزیت وگلاس آینومر ‌شد (01/0 > p value). میزان ریزنشت در ترمیم‌های گلاس آینومر تحت تأثیر ایرپولیش به‌ طورمحسوسی بیشتر از ترمیم‌های کامپوزیت بود (001/0 > p value). درگروه گلاس آینومر تحت تأثیر ایرپولیش، ریزنشت به طورمعنی‌داری درعاج بیشتر از مینا بود (05/0 > p value).

نتیجه‌‌گیری: با توجه به تأثیر ایرپولیش بر افزایش ریزنشت مواد ترمیمی هم‌رنگ دندان، توصیه می‌شود از این دستگاه درترمیم‌های هم‌رنگ دندان با احتیاط ورعایت فاصله لازم استفاده شود. بهتر است از این دستگاه در دندان‌های ترمیم شده با گلاس آینومر استفاده نشود.

كليد واژه‌ها: کامپوزیت، گلاس آینومر، پروفی جت، ریزنشت

چاپ شده
2009-02-08
استناد به مقاله
1.
Ketabi M, Malekipour M, Mir Rokni M, کتابیم, مالکی پورمر, میررکنیم. تأثیر دستگاه ایرپولیش بر ریزنشت دو ماده کامپوزیت فیلتک Z250 و گلاس آینومر ویترمر در ترمیم‌های کلاس V. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 8فوریه2009 [ارجاع شده 2جولای2022];3(4):171~177. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/90

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد