تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد مادران کودکان یک تا سه سال در رابطه با سلامت دهان و پوسیدگی زود‌هنگام دوران کودکی در شهر شیراز

  • رومینا مظاهری Romina Mazaheri استادیار، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • نغمه فیضی نجفی Naghmeh Feizi Najafi استادیار، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • الهام غفاری Elham ghaffari دستیار تخصصی، گروه دندان‌پزشکی کودکان، دانشکده دندان‌پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
  • یاسمن علمدارلو Yasaman Alamdarloo دندان‌پزشک، اصفهان، ایران
  • علی غزلگو Ali Ghazalgoo استادیار ، گروه اندودنتیکس، مرکز تحقیقات دندانپزشکی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: آموزش موفق به مادران در رابطه با سلامت دهان و پوسیدگی، می‌تواند تأثیر زیادی در بالا رفتن میزان آگاهی، نگرش و عملکرد آنان داشته باشد. هدف این مطالعه، تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد مادران کودکان یک تا سه سال در رابطه با سلامت دهان و پوسیدگی زود‌هنگام دوران کودکی در شهر شیراز بود.

مواد و روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی که از نوع مقطعی بود، 202 مادر کودک یک تا سه سال بطور تصادفی از بین مراجعه‌کنندگان به چهار مرکز بهداشت و درمان در شهر شیراز انتخاب شدند و پرسش‌نامه‌ای که روایی و پایایی آن مورد تأیید قرار گرفته بود، بین آن‌ها توزیع شد. سؤالات پرسش‌نامه در زمینه‌ی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد مادران در رابطه با سلامت دهان و پوسیدگی زود‌هنگام دوران کودکی طراحی شده بود. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 20 و آمار توصیفی، ضریب همبستگی Pearson، Spearman و آزمون t مستقل تجزیه و تحلیل شد.

يافته‌ها: میانگین نمره‌ی آگاهی مادران 41/8، نمره‌ی نگرش 61/2 و نمره‌ی عملکرد آن‌ها 45/2 (از 100) بود. بین نمره‌ی آگاهی مادران با نگرش (0/02 =p value ) و عملکرد (0/005 =p value ) و بین نمره‌ی نگرش و عملکرد مادران رابطه‌ی‌ معنی‌دار مستقیم به دست آمد (0/04 = p value). بین آگاهی (0/07 = p value) و نگرش (0/92 = p value) مادران با سن آنها رابطه‌ی معنی‌داری وجود نداشت. بین عملکرد با سن، رابطه‌‌ی معنی‌داری وجود داشت (0/001 >p value ). بین آگاهی، نگرش و عملکرد مادران با میزان تحصیلات مادر و سطح اقتصادی خانواده و وضعیت اشتغال مادر، رابطه‌ی معنی‌داری وجود داشت (0/05 > p value)، اما با رتبه‌ی تولد فرزند ارتباط معنی‌داری وجود نداشت (0/05 < p value).

نتیجه‌گیری: از آنجا که میانگین نمره‌ی آگاهی و عملکرد مادران پایین‌تر از حد متوسط بود و مسؤولیت بهداشت دهان و دندان شیرخواران بر عهده‌ی مادران می‌باشد، لذا ارتقای سطح آگاهی مادران و بهبود نگرش و عملکرد آن‌ها در این زمینه مهم بوده و تدوین برنامه‌های آموزشی برای آن‌ها یک ضرورت است.

کلید واژه‌ها: پوسیدگی زود هنگام دوران کودکی، بهداشت دهان، مادران، دانش، نگرش، عملکرد

چاپ شده
2016-12-02
استناد به مقاله
1.
Romina Mazaheriرم, Naghmeh Feizi Najafiنفن, Elham ghaffariاغ, Yasaman Alamdarlooیع, Ali Ghazalgooعغ. تعیین آگاهی، نگرش و عملکرد مادران کودکان یک تا سه سال در رابطه با سلامت دهان و پوسیدگی زود‌هنگام دوران کودکی در شهر شیراز. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 2دسامبر2016 [ارجاع شده 12جولای2020];12(3):248-59. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/905

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد