ارزیابی ترکیب شیمیایی و فعالیت ضدمیکروبی افشره دو گیاه زیره سبز و اکالیپتوس بر سه گونه لاکتوباسیل در محیط آزمایشگاهی

 • فائزه خزیمه دانشیار، مرکز تحقیقات دندانپزشکی ترابی نژاد ، گروه بیماری های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • زهرا گلستان نژاد استادیار، مرکز تحقیقات دندانپزشکی ترابی نژاد ، گروه بیماری های دهان، فک و صورت، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • سعیده سیفی دانشجوی دندانپزشکی، کمیته پژوهش های دانشجویي، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران
 • آرمیتا پورآرین دانشجوی کارشناسی ارشد پاتولوژی گیاهان، دانشکده کشاورزی،دانشگاه یاسوج، یاسوج، ايران.
 • شاهین گوانجی کارشناس، گروه گیاه پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اصفهان (خوراسگان)، باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان، اصفهان، ايران
 • فرناز فرهاد دانشجوی دندانپزشکی، کمیته پژوهشهاي دانشجویی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ، اصفهان، ایران
 • Faezeh Khozeimeh Associate Professor, Torabinejad Dental Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Medicine, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
 • Zahra Golestannejad Assistant Professor, Dental Implants Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Medicine, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
 • Saeedeh Seifi Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
 • Armita Pourarian MSC Plant Pathology, Yasooj University, Yasooj, Iran
 • Shahin Gavanji Ba, Khorasgan Branch, Islamic Azad University,Young Researchers and Elite Club, Isfahan, Iran
 • Farnaz Farhad Dental Student, Dental Students Research Center, School of Dentistry, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: یکی از روش های کمکی برای کنترل پوسیدگی، مواد ضد باکتریایی می باشد. بدنبال بروز عوارض جانبی و مقاومت به مواد ضد باکتریایی شیمیایی، استفاده از گیاهان دارویی مورد توجه است. در این مطالعه اثر ضدباکتریایی افشره زیره سبز و اکالیپتوس بر سه سوش لاکتوباسیل پوسیدگی بررسی شد.

مواد و روش ها: در این مطالعه تجربی آزمايشگاهي استخراج افشره با روش تقطیر با آب انجام و با دستگاه گازکروماتوگرافی- طیف نگار جرمی، ترکیب شیمیایی آنها ارزیابی شد. شاخص های فعالیت ضد باکتریایی شامل MIC ، MBC و قطر هاله عدم رشد افشره‌هابر سه سوش لاکتوباسیل (کازئی، پلانتاروم و رامنوسوس ) به دو روش ماکرودیلوشن براث و انتشار چاهکی در آگار اندازه‌گیری شد. نتایج با استفاده از آزمون‌های واریانس یکطرفه و توکی تجزیه و تحلیل گرديدند (05/0α=).

یافته ها: اصلی‌ترین ترکیبات افشره زیره سبز و اکالیپتوس به ترتیب کومینیک الکل (%23/30) و 8,1-سینئول(%18/41) بودند. MIC هر سه سوش باکتری برای زیره μg/ml71/6 و برای اکالیپتوس μg/ml110 بود. MBC برای لاکتوباسیلوس کازئی، لاکتوباسیلوس پلانتاروم و لاکتوباسیلوس رامنوسوس به ترتیب μg/ml43/13، μg/ml87/26 و μg/ml87/26 برای زیره و μg/ml110، μg/ml220 و μg/ml110 برای اکالیپتوس بود. افزایش غلظت افشره ها موجب افزایش قطر هاله عدم رشد شد (0 (p value=، وبیشترین قطر هاله عدم رشد در هر دو افشره مربوط به غلظت 880 میکروگرم بر میلی لیتر بود. از میان سه گونه باکتری مورد مطالعه، L. Casei بیشترین حساسیت و L. Plantarum کمترین حساسیت را نسبت به افشره ها نشان داد (02/0 (p value=. قطر هاله عدم رشد در زمان های مختلف (24و 48 ساعت) نشان می دهد که قطر هاله عدم رشد طی زمان تغییر معنی داری نداشته است (78/0 (p value=. قطر هاله عدم رشد برای افشره زیره سبز بیشتر از اکالیپتوس است (02/0(p value=

نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که هر دو افشره بر سوش‌های مورد مطالعه اثر ضد باکتریایی دارند ولی زیره سبز تاثیر بیشتری دارد.

کلیدواژه ها: پوسیدگی، لاکتوباسیل، اکالیپتوس، ضد باکتریایی، GS-MS

چاپ شده
2015-03-12
استناد به مقاله
1.
خزیمهف, گلستان نژادز, سیفیس, پورآرینآ, گوانجیش, فرهادف, Khozeimeh F, Golestannejad Z, Seifi S, Pourarian A, Gavanji S, Farhad F. ارزیابی ترکیب شیمیایی و فعالیت ضدمیکروبی افشره دو گیاه زیره سبز و اکالیپتوس بر سه گونه لاکتوباسیل در محیط آزمایشگاهی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 12مارس2015 [ارجاع شده 4جولای2022];11(3):195-0. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/906

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد