##article.return## تأثير تابش ليزر Nd:YAG بر سيل آپيكالي در دندان هاي درمان ريشه شده دانلود ##common.downloadPdf##