بررسي آگاهي ورزشكاران و مربيان ورزشي از آسيب هاي ناشي از ضربه به دندانها در سال 1391 در شهر مشهد

  • آرمیتا روحانی استاديار، گروه اندودنتيكس، مركز تحقيقات دندانپزشكي، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران
  • مجید اکبری دانشيار، گروه دندانپزشكي ترميمي، قطب تكنولوژي آموزشي در پزشكي كشور، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران
  • جمیله قدوسی استاد، گروه اندودونتيكس، مركز تحقيقات دندانپزشكي، دانشكده دندانپزشكي، دانشگاه علوم پزشكي مشهد، مشهد، ايران
  • مجید رحماندوست دندانپزشك عمومي، مشهد، ایران
  • Armita Rouhani Assistant Professor, Department of Endodontics, School of Dentistry, Dental Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
  • Majid Akbari Associate Professor, Department of Restorative Dentistry, School of Dentistry, Center of Excellence In Medical Education Technology, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
  • Jamileh Ghoddusi Professor, Department of Endodontics, School of Dentistry, Dental Research Center, Mashhad University of Medical Sciences, Mashhad, Iran
  • Majid Reza Rahmandust DDS, Mashhad, Iran

چکیده

مقدمه: فعاليت هاي ورزشي يكي از عوامل اتيولو‍‍ژيك اصلي آسيبهاي ناشي از ضربه به دندان ها محسوب ميشوند. هدف از اين مطالعه بررسي ميزان آگاهي ورزشكاران و مربيان ورزشي در برخورد با صدمات ناشي از ضربه به دندان ها بود.

مواد و روشها: این مطالعه مقطعي بر روي ورزشکاران حرفه ای ورزش هاي تماسي و مربیان آنها در شهر مشهد و به صورت سرشماري انجام شد. از پرسشنامه ای شامل سوالاتي در مورد پروفايل شخصي و كاري پاسخ دهندگان و سوالاتي درباره چگونگي برخورد با چهار مورد تروماي دنداني استفاده گرديد. اطلاعات با استفاده از تست هاي آماري  Chi-squareو Mann-Whitney  در سطح معني داري 05/0=α  آناليزگرديد.

يافته ها: اغلب ورزشکاران (2/44%) سن بین 30-20 سال و اغلب مربیان (44%) سن بالای40 سال داشتند. سابقه فعالیت ورزشی در اکثر ورزشکاران بین 5-1 سال بود (37%) و در مربيان بیشتر از 10 سال بود (6/36%). ميزان آگاهی ورزشكاران در مورد نحوه برخورد با صدمات دندانی در8/3 درصد افراد متوسط، 45 درصد کم، 8/43 درصد خيلی کم بوده است و 5/7 درصد هيچگونه آگاهی در اين مورد نداشته اند. در مربيان ميزان آگاهی در6/6 درصد افراد زیاد، 1/17 درصد متوسط، 9/53 درصد کم، 1/17 درصد خيلی کم بوده است و 3/5 درصد هيچگونه آگاهی نداشته اند. همچنين ارتباط معني داري بين ميزان آگاهی با جنسيت، گروه سنی و سابقه فعاليت در ورز شكاران و مربيان ورزشي وجود نداشت. (05/0<pvalue)

نتيجه گيري: با در نظر گرفتن محدوديت هاي پژوهش فعلي، نتايج مطالعه حاضرنشان داد كه ميزان آگاهي ناكافي درمورد آسيبهاي ناشي از ضربه به دندانها را در ميان ورزشكاران و مربيان نشان داد. لذا برنامه ريزي دوره هاي آموزشي جهت بالابردن آگاهي اين افراد ضروري به نظر ميرسد.

كليد واژه ها: صدمات، ورزشكاران، آگاهي

چاپ شده
2015-03-15
استناد به مقاله
1.
روحانیآ, اکبریم, قدوسیج, رحماندوستم, Rouhani A, Akbari M, Ghoddusi J, Rahmandust MR. بررسي آگاهي ورزشكاران و مربيان ورزشي از آسيب هاي ناشي از ضربه به دندانها در سال 1391 در شهر مشهد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 15مارس2015 [ارجاع شده 4جولای2022];11(3):239-47. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/911

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد