بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی کرمان

  • ملوک ترابی دانشيار، عضو مرکز تحقیقات بیماری های دهان و دندان، گروه آسیب شناسی دهان،فک و صورت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، كرمان، ايران
  • نعیم سعیدی دندانپزشک، كرمان، ايران
  • محمد محمدی استادیار، گروه پریودنتيكس، دانشکده دندانپزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی کرمان، كرمان، ايران
  • مرضیه کریمی افشار دستیار تخصصی،گروه ارتودنتيكس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، كرمان، ايران
  • Molouk Torabi Parizi Associate Professor, Oral Medicine Research Center, Department of Oral and Maxillofacial Pathology, School of Dentistry, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
  • Naeeim Saeedi DDS, Kerman, Iran
  • Mohammad Mohammadi Assistant Professor, Department of Periodontics, School of Dentistry, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran
  • Marzieh Karimi Afshar Postgraduate Student, Department of Orthodontics, School of Dentistry, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

چکیده

مقدمه: بیماریهای پریودنتال یکی از مشکلات اساسی در سلامت دهان است و پریودنتیت همچنان علت عمده از دست دادن دندانها در بزرگسالان در تمامی جهان است. هدف از انجام این مطالعه بررسي تاثیر درمانهای پریودنتال روی شاخص کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان در بیماران مراجعه کننده به بخش پریودنتولوژی دانشکده دندانپزشکی کرمان بوده است.

مواد و روش ها: این مطالعه مقطعی توصیفی روی 45 بیمار با تشخیص پریودنتیت انجام شد. داده هاي جمع آوری شده شامل اطلاعات دموگرافیک اعم از سن ،جنس،سطح سواد ،شغل و نسخه ی فارسی پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان (0HIP-14) و معاینه بیماران شامل عمق پاکت پریودنتال و مکان درمان بود. پرسشنامه قبل و بعد از درمان توسط بیمارتکمیل شد. اطلاعات توسط آنالیز های آماری T و رگرسیون خطی در سطح معنی داری 5%مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته ها:در این تحقیق 6/66%افراد زن و بقیه مرد با میانگین سنی 97/6±8/38 سال بودند.میانگین نمره شاخص قبل و پس از درمان بترتیب00/3±33/29 و 74 /5±82/23 از حداکثر56بود و این اختلاف معنی دار بود. بین میانگین نمره پرسشنامه  قبل از درمان با متغیر شدت بیماری پریودنتال(03/0 P= (وپس از درمان با جنس و شدت بیماری پریودنتال ارتباط آماری معنی دار(048/0  P=و02/0p= ) مشاهده شد.

نتیجه گیری: یافته های این مطالعه نشان داد که بیماری پریودنتال اثر منفی روی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان دارد  و درمان ان میتواند کیفیت زندگی افراد مبتلا را بهبود بخشد.

 

كليد واژه ها: سلامت دهان، کیفیت زندگی، پریودنتیت
چاپ شده
2015-03-16
استناد به مقاله
1.
ترابیم, سعیدین, محمدیم, کریمی افشارم, Torabi Parizi M, Saeedi N, Mohammadi M, Karimi Afshar M. بررسی تأثیر درمان پریودنتال بر کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دهان بیماران مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی کرمان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 16مارس2015 [ارجاع شده 4جولای2022];11(3):258-65. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/913

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد