بررسي عملکرد دندان‌پزشکان شهر اصفهان در مورد قوانین نور و رنگ در انتخاب رنگ دندان

  • رامين مشرف Ramin Mosharraf استاد، مرکز تحقيقات مواد دنداني، گروه پروتزهای دندانی، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
  • نصراله بشردوست Nasrollah Bashardoost استاد، گروه آمار و اپيدميولوژی دانشکده پزشکی علی بن ابی‌طالب (ع)، دانشگاه آزاد اسلامی واحد يزد، ايران
  • پیروز گیوه‌چیان Pirooz Givehchian استادیار، مرکز تحقیقات ایمپلنت‌های دندانی، گروه پروتزهاي دنداني، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
  • دانا تحريريان Dana Tahririan استادیار، گروه دندان‌پزشكي اطفال، دانشكده دندان‌پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران
  • فاطمه حاجيان Fatemeh Hajian دندان‌پزشک، تهران، ایران.

چکیده

مقدمه: اطلاع دندان‌پزشک از قوانین نور و رنگ، امکان ساخت ترمیم‌هايی هماهنگ با رنگ دندان بیمار را فراهم مي‌كند. هدف از این مطالعه، تعیین عملکرد دندان‌پزشکان شهر اصفهان در مورد قوانین نور و رنگ در انتخاب رنگ دندان بود.

مواد و روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی مقطعی بر روی 200 دندان‌پزشک در شهر اصفهان با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده و توسط پرسش‌نامه‌ای با 36 سؤال انجام شد. پاسخ‌های موجود در پرسش‌نامه امتیازبندی شد. این امتیازها محاسبه و مقايسه‌ی آماری با آزمون کولموگراف اسمیرنوف و Chi square، با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 16 انجام شد (0/05 = α).

يافته‌ها: رنگ محيط در بيشتر مطب‌ها روشن است. رنگ روپوش دندان‌پزشکان و دستیاران در بيشتر موارد سفيد بود. اکثر دندان‌پزشکان از یک منبع نوری جهت انتخاب رنگ استفاده می‌کردند ولي افزایش تعداد منابع نوری با افزایش میزان موفقیت رابطه معنی‌داری داشت (0/01 >p value ). بيشتر دندان‌پزشکان در عصر انتخاب رنگ می‌کردند ولي زمان انتخاب رنگ با میزان موفقیت در انتخاب رنگ رابطه معنی‌داری نداشت (0/220 = p value). در بيشتر دندان‌پزشکان انتخاب رنگ بیش از یک دقیقه به طول مي‌انجاميد. در نيمي از موارد انتخاب رنگ توسط خود دندان‌پزشک و در نيمي ديگر با مشارکت دستیار انجام می‌شد. بيشتر دندان‌پزشکان قبل از انتخاب رنگ پروفیلاکسی دندان‌ها را انجام می‌دادند. انتخاب رنگ در بيشتر موارد در حالتی که بیمار نزدیک پنجره ایستاده و در حالی که دندان‌هاي ناحیه و نمونه رنگ مرطوب هستند انجام مي‌شد. بيشتر دندان‌پزشكان از تأثیر تفاوت شرایط نوری مطب خود و لابراتوار آگاهی نداشتند.

نتیجه‌گیری: بيشتر دندان‌پزشکان از نظر عمل به قوانین نور و رنگ در سطح متوسطی قرار دارند؛ اگر چه این مسأله تا حدودی قابل قبول است ولی بایستی با انجام دوره‌های بازآموزی سعی در بهبود عملکرد همکاران در مورد انتخاب رنگ نمود.

کلید واژه‌ها: دندان‌پزشك، رنگ، درك رنگ، پرسلن دنداني، نورپردازي.

چاپ شده
2016-12-02
استناد به مقاله
1.
Ramin Mosharrafرم, Nasrollah Bashardoostنب, Pirooz Givehchianپگ, Dana Tahririanدت, Fatemeh Hajianفح. بررسي عملکرد دندان‌پزشکان شهر اصفهان در مورد قوانین نور و رنگ در انتخاب رنگ دندان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 2دسامبر2016 [ارجاع شده 12جولای2020];12(3):280-9. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/915

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد