مقایسه زاویه‌های تقارب دندان‌های آماده شده جهت روکش کامل تاجی در گروه دانشجویان عمومی و تخصصی در دانشکده دندان پزشکی اصفهان

  • M Rismanchian
  • R Karami
  • M Jafari
  • منصور ریسمانچیان استادیار، گروه آموزشی پروتزهای دندانی، عضو مرکز تحقیقات دکتر ترابی‌نژاد، دانشکده دندان‌ پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
  • راحله کرمی دندان پزشک
  • مريم جعفري دندان پزشک

چکیده

مقدمه: عوامل مختلفی مانند طول تاج کلینیکی، قطر دندان، زاویه تقارب، نوع رستوریشن و سمان، در گیر روکش‌هاي كامل تاجي مؤثر هستند که در این میان، زاویه تقارب از اهمیت ویژه‌‌ای برخوردار است. هدف از این پژوهش، بررسی زاویه‌های تقارب دندان‌های آماده شده جهت روکش کامل در دو گروه دانشجویان عمومی و تخصصی بود.

مواد و روش‌‌ها: در این پژوهش مشاهده‌ای- مقطعی، 210 دای از دندان‌های قدامی و خلفی آماده شده توسط دانشجویان عمومی و تخصصی به صورت تصادفی جمع‌آوری و زاویه‌های مزیودیستال و باکولینگوال آنها به وسیله استریو میکروسکوپ و دوربین moticam در دو گروه به صورت مجزا اندازه‌گیری و با هم مقایسه شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم‌افزار SPSS-11.5 و تست آماری t-test مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافته‌‌ها: میانگین زاویه تقارب کل دای‌های دانشجویان دوره عمومی 6/8 +_ 8/23 و تخصصی 0/9 +_ 4/22 درجه بود. این میانگین برای دانشجویان دوره عمومی و تخصصی در دای‌های قدامی به ترتیب 1/8 +_ 4/24 و 7/7 +_ 2/20 درجه و در دای‌های خلفی به ترتیب 8/8 +_ 6/23 و6/9 +_ 1/24 درجه به دست آمد. اختلاف موجود در میانگین زاویه تقارب دای‌های قدامی دو گروه دانشجویان از نظر آماری معنی‌دار بود (02/0 p value =)، اما در میانگین زاویه تقارب کل دای‌ها و دای‌های خلفی دو گروه، اختلاف آماری معنی‌داری دیده نشد.

نتیجه‌‌گیری: میانگین زاویه تقارب کل دای‌ها و نیز میانگین زاویه تقارب دای‌های خلفی در گروه دانشجویان عمومی مشابه گروه تخصصی بود؛ اما میانگین زاویه تقارب دای‌های قدامی دانشجویان دوره عمومی بیشتر بود.

كليد واژه‌ها: زاویه تقارب، گیر، روکش کامل

چاپ شده
2009-02-08
استناد به مقاله
1.
Rismanchian M, Karami R, Jafari M, ریسمانچیانم, کرمیر, جعفريم. مقایسه زاویه‌های تقارب دندان‌های آماده شده جهت روکش کامل تاجی در گروه دانشجویان عمومی و تخصصی در دانشکده دندان پزشکی اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 8فوریه2009 [ارجاع شده 2جولای2022];3(4):184~188. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/92

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

         

 

 

 

Copyright © 2021, This is an original open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-noncommercial 4.0 International License which permits copy and redistribute of the material just in noncommercial usages with proper citation.

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد