##article.return## مقایسه زاویه‌های تقارب دندان‌های آماده شده جهت روکش کامل تاجی در گروه دانشجویان عمومی و تخصصی در دانشکده دندان پزشکی اصفهان دانلود ##common.downloadPdf##