اثر درمانهای پریودنتال بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پریودنتیت

  • وحید اصفهانیان استادیار، گروه پریودونتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
  • اصغر آقایی دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
  • آرمین فرهمند دستیار تخصصی، گروه پریودونتیکس، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان، اصفهان، ایران
  • مرتضی ابانی دندانپزشک, اصفهان, ایران
  • محمدرضا غفاری متخصص پریودنتیکس، اصفهان، ایران
  • Vahid Esfahanian Assistant Professor, Department of Periodontics, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • Asghar Aghaei Associate Professor, Department of Psychology, School of Education and Psychology ,Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • Armin Farahmand Postgarduate Student, Department of Periodontics, School of Dentistry, Khorasgan Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
  • Morteza Abani DDS, Isfahan, Iran
  • Mohamad Reza Ghaffari Specialist at Periodontics, Isfahan, Iran

چکیده

مقدمه: بیماری‌های پریودنتال از مهمترین بیماری‌ها در حیطه سلامت محسوب می شوند. هدف این تحقیق تعیین اثر درمان بیماری های پریودنتال بر کیفیت زندگی بود.

مواد و روش ها: در این مطالعه مداخله ای-نیمه تجربی از ۴۵ فرد مبتلا به بیماری پریودنتیت مزمن خواسته شد تا قبل از شروع درمان و چهارماه پس از درمان پریودنتال مورد نیاز پرسشنامه مربوط به کیفیت زندگی را تکمیل کنند. سپس تصحیح و نمره‌گذاری این پاسخ نامه‌ها انجام شد.از آزمون ویلکاکسون برای مقایسه تک تک سوالات قبل و بعد از درمان پریودنتال استفاده شد و برای مقایسه بین شاخص‌های کیفیت زندگی در قبل و بعد از درمان از آزمون تی زوج و برای مقایسه بین شاخص‌های کیفیت زندگی بین2 جنس و نیز برای مقایسه شاخص‌های کیفیت زندگی بین بیماری پریودنتیت خفیف تا متوسط و پریودنتیت متوسط تاشدید از آزمون تی استفاده گردید (α=0/05).

یافته‌ها: میانگین نمره شاخص‌های کیفیت زندگی شامل ورزش، تغذیه، کنترل استرس، کار و فعالیت، وضعیت ظاهری و فیزیکی، خواب و استراحت، روابط اجتماعی و سلامت جسمانی پیش و پس از درمان پریودنتال دارای اختلاف معنی‌داری بوده‌اند (001/0>p-value ). اختلاف میانگین نمره شاخص‌های کیفیت زندگی در جنس زن نسبت به مرد پس از درمان پریودنتال بیشتر بوده ولی این تفاوت تنها در مورد شاخص‌های ورزش (006/0=p-value) و کار و فعالیت(004/0=p value) معنی‌دار بود. مشخص گردید که اختلاف معنی‌داری بین میانگین‌ تمامی شاخص‌های کیفیت زندگی در مبتلایان به بیماری پریودنتیت خفیف تا متوسط نسبت به مبتلایان به بیماری پریودنتیت متوسط تا شدید قبل وبعد از درمان پریودنتال وجود ندارد(05/0p-value >).

نتیجه‌گیری: با توجه به محدوديت هاي اين مطالعه مي توان نتيجه گرفت درمان بیماری‌های پریودنتال موجب افزایش کیفیت زندگی می‌شود.

کلید واژه: بیماری‌های پریودنتال، کیفیت زندگی، بهداشت دهان

چاپ شده
2015-05-31
استناد به مقاله
1.
اصفهانیانو, آقاییا, فرهمندآ, ابانیم, غفاریم, Esfahanian V, Aghaei A, Farahmand A, Abani M, Ghaffari MR. اثر درمانهای پریودنتال بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به پریودنتیت. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان [اینترنت]. 31می2015 [ارجاع شده 15سپتامبر2019];11(4):275-83. Available from: http://jids.journalonweb.ir/index.php/jids/article/view/950

میزان دانلود در سال میلادی جاری

Download data is not yet available.

Most read articles by the same author(s)

سخن سردبیر

دکتر رامین مشرف

مجله‌ دانشکده دندان‌پزشکی اصفهان از سال 1383 به زبان فارسی و با هدف انتشار ماحصل زحمات پژوهشی اساتید و دانشجویان دندان‌پزشکی ....

ادامه

شماره کنونی

پشتیبانی و راهنمایی

کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان می باشد