[1]
Ahmad Moghareh Abedا.م., Seyd Mohmmad Razaviس.ر., Arash Ghodousiآ.ق., Saeide Aminiس.ا., Homeira Shamirح.ش. و Morvarid Fanaiم.ف. 2018. بررسی میزان رعایت کدهای اخلاقی پژوهش‌های انسانی و حیوانی در بازنگری پایان‌نامه‌های تخصصی دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان در یک دوره‌ی 15 ساله (1380-1394). مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (مارس 2018), 135-144.