[1]
Roshanak Ghafariر.غ., Alirezs Omraniع.ع., Rasoul Soltaniر.س. و Maziar Mokhtareم.م. 2017. بررسی آسیمتری نرمال صورت در مردان با مال اکلوژن اسکلتی کلاس II و III و ارتباط آن با راست دست یا چپ دست بودن افراد. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 12, 4 (ژانویه 2017), 399-407.