[1]
طاهره سهرابیT.S., مریم‌السادات هاشمی‌پورM.S.H. و راضیه صادقیR.S. 2019. بررسی ارتباط انگيزش تحصيلي با پيشرفت تحصيلي دانشجويان دندان‌پزشكي دانشگاه علوم پزشكي کرمان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (فوریه 2019), 1-8.