[1]
فرشاد باجغلیF.B., فلاح تفتیA.F. و شهرزاد سیروسS.S. 2019. بررسی اثر مواد پر کننده‌ی حفره‌ی دسترسی پیچ اباتمنت و سمان و گیر روکش‌های متکی بر ایمپلنت‌های سمان شونده. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (مارس 2019), 26-36.