[1]
نادر کلباسی غرویN.K.G., نوشین افشار مقدمN.A.M., حسین دهقان دهنویH.D.D., اسماعیل دادگرE.D. و علی رضوی روحانیA.R.R. 2019. ارتباط بروز پروتئین E-cadherin با درجه ی آسیب شناختی سرطان سلول سنگفرشی دهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (آگوست 2019), 273-282.