[1]
محمد خدائیM.K., کامران امینیK.A. و پریناز مهدویانP.M. 2019. بررسی اثر دو تقویت کننده نانوبیوسرامیکی متفاوت بر خواص آمالگام دندانی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (مارس 2019), 83-91.