[1]
فریماه سرداریF.S., مهراد رفیعیM.R. و فرزین نیکوپور دیلمیF.N. 2019. مقایسه‌ی اثر ضدعفونی‌کنندگی هیپوکلریت سدیم 0/5 درصد، Deconex و Surfosept بر قالب‌های آلژیناتی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (مارس 2019), 66-74.