[1]
رامین مشرفR.M., احسان قاسمیE.G. و فرزاد شاهرخ‌زادهF.S. 2019. بررسی استحکام خمشی و ثبات رنگ دو نوع آکریل تزریقی و آکریل گرماپخت. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (مارس 2019), 46-53.