[1]
احمد متقیA.M. و سمیه بهرامیS.B. 2019. بررسی وجود کیت اورژانس و توانایی استفاده از آن توسط دندان‌پزشکان عمومی اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (آگوست 2019), 227-236.