[1]
کامران امینیK.A., محمد خدائیM.K. و پریناز مهدویانP.M. 2019. مطالعه‌ی مقایسه‌ای ریزساختار و خواص مکانیکی چهار نوع آمالگام دندانی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (می 2019), 182-189.