[1]
شاه ابوییم., حکمتیانا., ادیب رادم., بهادر قبادیا., Shah Abouei, M., Hekmatian E, E., Adibrad, M. و Bahador Ghobadi, A. 2010. بررسی دقت تکنیک‌های رادیوگرافی بایت وینگ عمودی و پری آپیکال نیمساز در ارزیابی تحلیل استخوان در قدام فک پایین با استفاده از Grid sheet. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 5, 3 (فوریه 2010), 127-133. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.48305/v5i3.163.