[1]
خادمپ., جباری فرا., معروفیو., فیضآ., Khadem, P., Jabbarifar, E., Maroofi, V. و Feiz, A. 2010. رابطه بی‌دندانی و استفاده از دندان مصنوعی با کیفیت زندگی در جمعیت سالخورده‌ی شهر اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 5, 3 (فوریه 2010), 148-155.