[1]
پرویز دیهیمیP.D., لاله ملکیL.M. و مهدی عکاف‌زادهM.A. 2020. فراوانی ضایعات واکنشی غدد بزاقی در نمونه‌های ثبت شده در بیمارستان‌های آیت‌الله کاشانی و الزهرا و دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان در یک دوره‌ی ده ساله (1386-1395). مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (مارس 2020), 153-161.