[1]
خليفه سلطانيف.ا., کامکارم., Khalife Soltani, F. sadat و Kamkar, M. 2010. تأثير آموزش كنترل استرس بر سلامت رواني دندان پزشكان شهر اصفهان در سال 87. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 5, 3 (فوریه 2010), 156-162.