[1]
اعظم حکمتA.H., سید مصطفی موسوی‌نسبS.M.M. و پروین میرزاکوچکیP.M. 2020. بررسی آزمایشگاهی جذب آب، انحلال، انبساط و سختی ناشی از جذب آب در سمان‌های رزینی و گلاس آینومری. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (مارس 2020), 162-174.