[1]
فیروزه نیلچیانF.N., احمدرضا محمد صالحیA.M. و علی اخوانA.A. 2022. ارزیابی دوره‌ی آموزشی مهارت بالینی ارتباطی دانشجویان ورودی 1393 دانشکده‌ی دندان‌پزشکی اصفهان. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (آوریل 2022), 70-78. DOI:https://doi.org/https://doi.org/10.18502/ijds.v18i1.10074.