[1]
نجاتی دانشف., پوشنگ باقریک., شاه طوسیم., طلاییم., صوابیا., Nejatidanesh, F., Poushang Bagheri, K., Shahtousi, M., Talaei, M. و Savabi, O. 2010. بررسی ضدعفونی ماده قالب‌گیری پلی‌ اتر با محلول پراکسید هیدروژن حاوی نقره. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 5, 4 (مارس 2010), 181-189.