[1]
مهدی محمدیM.M., نینا رهشناسN.R., مهدی پور نقدیM.P., امیرحسین طغرلیانA.H.T. و فرشته جهانیانF.J. 2020. بررسی تأثیر شنیدن موسیقی آرام‌بخش بر میزان ترشح کورتیزول بزاق در دانشجویان دندان‌پزشکی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (سپتامبر 2020), 278-283.