[1]
فردین اسفندنیاF.E., آرش گلستانهA.G., امیرمنصور شیرانیA.M.S. و محمدحسین شفازندM.H.S. 2021. بررسی میزان آگاهی دندان‌پزشکان عمومی و دانشجویان سال آخر دندان‌پزشکی شهر اصفهان درباره‌ی تدابیر دندان‌پزشکی قبل، حین و بعد از شیمی‌درمانی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. (ژانویه 2021), 353-364.