[1]
علويش., طباطبائيز., Alavi, S. و Tabatabaei, Z. 2010. بررسی تغییرات اصطکاک براکت استیل بر روی سیم استیل. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 5, 4 (مارس 2010), 206-215.