[1]
غفورنیام., حاج‌نوروزعلی تهرانیم., صمیمیپ., صوابیا., رضایی‌فرم., Ghafoornia, M., Hajnorooz Ali Tehrani, M., Samimi, P., Savabi, O. و Rezaeifar, M. 2010. بررسی اثر کازئین فسفوپپتید آمورفوس کلسیم فسفات بر اتریشن مینا در محیط اسیدی. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 5, 4 (مارس 2010), 216-224.