[1]
قريشيانس.م., رضويس.م., مؤمنيش., Ghoreishian, S.M., Razavi, S.M. و Momeni, S. 2010. بررسي بافت‌شناسي اثر تزريق خون اتولوگ بر مفصل. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 5, 4 (مارس 2010), 225-230.