[1]
مشرفر. و Mosharraf, R. 2010. مروری بر عوامل مؤثر بر استحکام اتصال دندان‌های مصنوعی به رزین آکریلی پایه پروتزهای متحرک. مجله دانشکده دندانپزشکی اصفهان. 5, 4 (مارس 2010), 231-240.